Programmer Team

ทีมพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วยนักพัฒนาที่มีความเชียวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีการกำหนดรูปแบบการพัฒนาภายในทีมเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแบ่งส่วนการพัฒนาออกเป็นทีมย่อยเพื่อให้การพัฒนาในแต่ละส่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในแต่ละส่วนได้อย่างสะดวก โดยขอบเขตการพัฒนาโปรแกรมครอบคลุมทั้งการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ และโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com