Project Management Team

ทีมผู้บริหารโครงการ มีหน้าที่ในการบริหารควบคุมและรับผิดชอบส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายและเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า มีประสบการณ์และความสามารถในการวางแผนงานล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ โดยการประมวลเวลา งบประมาณ และจำนวนบุคลากรที่ต้องใช้ในการพัฒนาแต่ละโครงการ ซึ่งในระหว่างการพัฒนาโครงการนั้น ทีมผู้บริหารโครงการจะทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลตรงตามความต้องการของลูกค้า และอยู่ในขอบเขตของเวลาที่กำหนดไว้

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com