Solution Team

ทีมบริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและวิธีดำเนินการของโครงการ มีเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการ สนับสนุนนโยบาย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมงานของลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการติดตามโครงการและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com