System Analyst Team

ทีมวิเคราะห์ระบบ มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยเน้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างภายในของระบบให้ชัดเจน เพื่อให้ทีมพัฒนาโปรแกรมนำโครงสร้างนั้นไปเป็นหลักในการพัฒนาโครงการต่อไป ทีมวิเคราะห์ระบบยังมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารรายงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการจัดทำเอกสารรายงานเป็นงวด เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ลูกค้าทราบตลอดการดำเนินโครงการ

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com