SAP B1 Add-On Localization

Humanica Co.,Ltd

รายละเอียดโครงการ


เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบ SCALA Add-on โดยเป็นการจับมือร่วมกับบริษัท Huminaca Co.,Ltd. เพื่อพัฒนาระบบส่วนขยายการทำงานของระบบ ERP ชั้นนำของโลกภายในชื่อทางการค้า "SAP" เพื่อให้ระบบ ERP ดังกล่าวสามารถรองรับรูปแบบการคำนวนภาษีของประเทศไทย
โดยส่วนงานที่พัฒนาเพิ่มขึ้นจะประกอบไปด้วย


1. ส่วนงาน Withholding Tax

2. ส่วนงาน Localization (VAT, PR, PO)

3. ส่วนงาน Billing

ปีที่จัดทำโครงการ


2007

งบประมาณตั้งต้น


xxx บาท

ขอบเขตบริการ


- Product / Application Develop

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com