โครงการพัฒนาระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ
(National e-Business registry)

ICT

รายละเอียดโครงการ


สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สส.) ภายใต้การดูแลของ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้เล็งเห็นปัญหาในการติดต่อสื่อสาร การทำการธุรกิจ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำธุรกรรมเชิงธุรกิจ ระหว่างบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งยังไม่มีความเป็นมาตรฐานสากลในลักษณะของ Supply Chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทางกลุ่มผู้ร่วมค้าได้ทำความเข้าใจในความต้องการของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจกลุ่ม ICT เพื่อให้เกิดการสร้างพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการวิจัยมาตรฐานสากล รูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมในการดำเนินงาน เช่น TSIC, UN/EDIFACT หรือ UN/CEFACT ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว ให้เกิดเป็น National e-Business Registry สำหรับลงทะเบียนการบริการ (web service) ของธุรกิจกลุ่ม ICT ในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ (National e-Business Registry) โดยใช้มาตรฐาน UN/CEFACT ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร และส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานเป็นพื้นฐานร่วมในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน


1. ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจ ICT

2. ระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ

3. ระบบจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

4. ระบบจัดการข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

5. ระบบจัดการข้อมูลโครงร่างของเว็บไซต์

6. ระบบจัดการข้อมูลการซื้อขาย

7. ระบบจัดการข้อมูลการจ่ายเงิน

8. ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน

9. ระบบจัดการข้อความประกาศ

10. ระบบรายงาน

ปีที่จัดทำโครงการ


2010

งบประมาณตั้งต้น


9,900,000 บาท

ขอบเขตบริการ


- Product / Application Develop

- System Maintenance

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com