ระบบควบคุมคลังสินค้าคงคลัง และ SALE

Index Furniture Co.,Ltd.

รายละเอียดโครงการ


เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บ และการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังภายในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูยอดคงเหลือเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่อไป


การทำงานของระบบเมื่อแบ่งตามผู้ใช้ในระบบจะแบ่งได้ดังนี้

1. Export Sales

2. Sales Assistance

3. Sales Manager

4. Index Overseas Warehouse


การทำงานของระบบจะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆดังนี้

1. รายงานยอดสินค้าคงเหลือ

2. รายงานการจองสินค้าในแต่ละ Transaction โดยแบ่งออกเป็น

- สินค้าที่มีการออก P/I แล้ว

- สินค้าที่ยังไม่ได้มีการออก P/I

3. รายงานการจองสินค้าในแต่ละประเภทสินค้า

4. รายงานการสั่งจองสินค้าในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจ (Forecast)

5. รายงานสรุปมูลค่าของสินค้าใน Stock ในแต่ละสถานะ

6. รายงานสินค้าที่ปริมาณถึงจุดสั่งซื้อใหม่

7. รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) และสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย (Slow Stock)

8. รายงานสรุปยอดรวมสถานะของสินค้าทั้งหมดในแต่ละเดือน

ปีที่จัดทำโครงการ


2006

งบประมาณตั้งต้น


250,000 บาท

ขอบเขตบริการ


- Product / Application Develop

- System Maintenance

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com