ระบบงานสินเชื่อสินค้าอุปโภคบริโภคของธนาคารกรุงไทย (KTBL Consumer Application)

KTBL ธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดโครงการ


ป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่านสินเชื่อธนาคาร กรุงไทยในการให้บริการด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภค พร้อมทั้งดำเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau: NCB) เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขอใช้บริการเงินเชื่อกับทางธนาคารกรุงไทย


1. Hire-purchase

a.Manage Hire-purchase order สำหรับการทำรายการเช่าซื้อของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย

b.Approve Hire-purchase order สำหรับการอนุมัติรายการเช่าซื้อของเจ้าหน้าที่ KTBL

c.Manage Measure list สำหรับการทำรายการขอ พ.ร.บ

d.Calculate Credit Scoring สำหรับการคำนวน Scoring Weight

e.Generate Code Approve leasing สำหรับออกหมายเลขการอนุมัติรายการเช่าซื้อ

f.Full Application Form bank สำหรับพิมพ์สัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้ลูกค้าลงนาม

g.Sale Report สำหรับการสรุปรายงานการขาย ประจำวัน ประจำเดือน


2. Interface other System

a. Core Bank สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของธนาคารกรุงไทย

b. KTB Blacklist สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลรายการบัญชีดำของธนาคารกรุงไทย

c. AccPac สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ AccPac ของ KTBL

d. Polymath สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ Polymath ของ KTBL

e. NCB สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ Credit ของ NCB

f. KTB Active Directory สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบ Active Directory ของธนาคารกรุงไทย


3. Master File & Product Setup Module

a. Manage Product สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าต่างๆ

b. Manage Category สำหรับการจัดการกลุ่มสินค้าที่มีในระบบ

c. Manage Promotion สำหรับการจัด Promotion ของสินค้า

d. Manage Scoring Weight สำหรับการปรับปรุงและแก้ไขค่าน้ำหนักของสินค้าแต่ละประเภท

e. Manage Supplier สำหรับการจัดการข้อมูลผู้ขายต่างๆ

f. Manage Customer Information สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ทำรายการเช่าซื้อ

g. Manage Guarantor Information สำหรับการจัดการ ข้อมูลผู้ค้ำประกัน


4. CMS Module

a. News and Products Information สำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ของระบบ

b. Promotion Information สำหรับแสดงข้อมูลโปรโมชั่นของระบบ

c. Corporate Profile Information สำหรับแสดงข้อมูล บริษัท


5. Administrator Module

a. Manage User สำหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน

b. Manage Role สำหรับกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบ

c. Manage Permission สำหรับกำหนดสิทธิการของแต่ละ กลุ่มผู้ใช้ระบบ

ประโยชน์โครงการ


เป็นระบบที่จะสามารถรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ของบริษัท เคทีบี ลิสซิ่งจำกัด ทั้ง 3 สาขารวมไปถึง เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขามากกว่า 1000 สาขาทั่วประเทศ ที่จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการทำรายการหรือให้บริการเช่าซื้อสินค้าผ่านทางเคาท์เตอร์ธนาคาร รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากสถาบันบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) และเชื่อมต่อกับระบบหลักของธนาคาร (Core Bank) ในการตรวจสอบรายการบัญชีดำ (Black List) ของธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานควบคู่ไปกับความน่าเชื่อถือในการอนุมัติรายการเช่าซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย

ปีที่จัดทำโครงการ


2008

งบประมาณตั้งต้น


1,500,000 บาท

ขอบเขตบริการ


- Product / Application Develop

- System Maintenance

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com