ระบบจัดการศูนย์บริการ การซื้อขายรถ และอะไหล่รถยนต์

Nissan Thailand

รายละเอียดโครงการ


เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมุลประวัติการซื้อขายรถยนต์ รวมไปถึงการเบิกจ่ายอะไหล่ที่มีการใช้ในการซ่อมบำรุงของบริษัท


1. Stock

1.1 Spare Part Purchasing & Receiving

1.2 Sale Spare Part Process

1.3 Stock Transfer Process

1.4 Car Purchasing

1.5 เบิกของเข้ารถ

1.6 เบิกรถ

1.7 Account Receivable

1.8 Account Payable

1.9 Tax Invoice


2. Service

2.1 Check Car

2.2 Check Free

2.3 Job

2.4 Petty cash (ไม่มีส่วนลด)

2.5 Bill

2.6 Library Book

2.7 Master File Template

2.8 Master File Work

2.9 Master File Sub Work


3.Sale

3.1 Sale Module

3.2 Commission Module

3.3 Customer Master Files

ประโยชน์โครงการ


ระบบจัดการศูนย์บริการ การซื้อขายรถ และอะไหล่รถยนต์ ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงาน และผู้บริหารด้วยการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีส่วนของการออกรายงานเพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ปีที่จัดทำโครงการ


2005

งบประมาณตั้งต้น


2,000,000 บาท

ขอบเขตบริการ


- Product / Application Develop

- System Maintenance

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com