RD-WebService

Revenue Department

รายละเอียดโครงการ


เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบในการนำเอาเทคโนโลยี WebService มาใช้กับกระบวนการในการคำนวนภาษีเงินได้ของกรมสรรพกร เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานข้อมูลที่จะเปิดให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเรียกใช้ Service ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ควบคู่ไปกับความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูลได้มีมาตรฐาน โดยมีส่วนประกอบของระบบดังนี้


1. CheckTINPINService

ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขประจำตัวประชาชน ว่าเป็นเลขที่มีอยู่จริงและเป็นเลขที่ถูกต้อง


2. VATService

ให้บริการข้อมูลการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีสิทธิในการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย


3. GEMService

ให้บริการข้อมูลที่ผู้ประกอบการนำเข้า หรือขายอัญมณี ทองคำขาว เงิน และพาราเดียม ผู้จดทะเบียนที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ผู้ประกอบการอยู่ภายใต้การบริหาร เพื่อขอสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม


4. VRTService

ให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิเมื่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศซื้อสินค้าแล้วสามารถเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในภายหลัง


5. CITService

ให้บริการข้อมูลพื้นฐานระบุตัวตนของผู้ประกอบการ โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการแยกตามอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริม


6. JointService

ให้บริการข้อมูลผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนกับกรมสรรพากร


7. TCLService

ให้บริการข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยรวมของกรมสรรพากร ซึ่งรวมทุกประเภทภาษีอากร และประเภทแบบภาษีอากร


8. CommonService

- ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับบริการจาก VRTService เป็นข้อมูล รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด รหัสประเภทธุรกิจ ชื่อประเภทธุรกิจ รหัสถนน และชื่อถนน

- ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับบริการจาก VATService ได้แก่ รหัสอำเภอ รหัสจังหวัด คำอธิบายรหัส (คำอธิบายจะแสดงเป็นชื่ออำเภอหรือชื่อจังหวัดเช่น กรณีที่รหัสอำเภอลงท้ายด้วย '00' จะแสดงชื่อจังหวัด ถ้าลงท้ายด้วยเลขอื่นจะแสดงชื่ออำเภอในจังหวัดนั้นๆ)

ประโยชน์โครงการ


1. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารในการเชื่อมโยงติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เสียภาษี และสาธารณ เช่น ภาคธุรกิจเอกชน นักลงทุน คณาจารย์ และ หน่วยงานภาครัฐ โดยการใช้อินเทอร์เน็ตที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทันที

2. เป็นเครื่องมือในการปฏิวัติระบบบริหารจัดการภาษีอากรเพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพ

ปีที่จัดทำโครงการ


2005

งบประมาณตั้งต้น


xxx บาท

ขอบเขตบริการ


- Product / Application Develop

© 2011 สงวนลิขสิทธิ์. บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด. โทรศัพท์: +662-964-1088 โทรสาร: +662-964-1088 อีเมล์: info@i3Creation.com